FOLKETINGSVALG

Havenisse-partiet’s; fremtidige fokusområder.
Både lokalt og landsdækkende, indgår her i et samlet ide-udkast, kaldet; Visions-Plan:

Foto: Frederiksberg Slot, Frederiksberg
Vi vil arbejde for at fremme: ‘Natur/skov-børnehaver’ og diverse former for ‘fysiske udflugter’ i forhold til alle former for insitutioner omkring børn/unge-området. Så vi allerede fra barn af, indsætter nye og ‘sunde vaner’, for ‘den lille som begynder at trille’ – til at være mere aktiv i hverdagen. Hvor et redskab som: ‘leg og læring’ – skal indgå mere fysisk, nu hvor børn i dag vokser op med pc/computer, som desværre kan være med til skabe isolation/mangel på socialt samvær. Hvor børn og unge dermed risikerer at kæmpe med inaktivitet, samt problemer med overvægt med mere. Leg og læring skal gå hue i hue = hånd i hånd, man lærer nemlig bedst, når noget er sjovt, for så derigennem selv at kunne gå seriøst ind i det. Man finder selv inspiration for det, man brænder for. Om det så er den videnskabelige, kunstneriske, kreative vej, så er det med at starte det som en leg. For at ku videreføres på et mere seriøst plan.
IKKE noget der huer, ‘Havenisse-partiet’.

Havenisse-partiet er som udgangspunkt, imod: ‘Kønsneutrale Trafiklys’. Såfremt Formand; Hannibal ikke kan ændre på et flertal herom. Så vil Havenisse-partiet, indstille til, at det skal være omridset af; “Havenisse-figurer”, i lysreguleringen. Og gerne i forskellige farver. Eftersom det alligevel ikke er alle, fx. gående, cykelister og biler, som stopper op, for rødt lys.

“Havenisse-partiet” vil fokusere på de små & mellemstore lokale butikker/forretninger, som har bopælsadresse på: Frederiksberg. Ved at Frederiksberg Kommune indgår i et samarbejde, med et: ‘medie/magasin’ som ‘annoncerer ude omkring, Frederiksbergs by. ‘1 gang’, pr. Kvartal, i forbindelsen med, de ‘4. Årstider’ = Forår, sommer, efterår, vinter. Uden at der er tale om, en halv eller helside’s annonce, på hver enkelt butik/forretning. Derimod skabe en; ‘fælles-annonce’ for vores små lokale butikker/forretninger på fx. Falkoner alle & sidevejene. Så vi hjælper dem til at øge deres omsætning, i krisetid/ovenpå krisetider. Mod at de forretningsdrivende til gengæld, giver frederiksberg-borgerne ‘rabatter’, på deres varesortiment. Hvor Havenisse-partiet, vil inddrage; Frederiksberg Erhverv i samarbejdet via udviklingen herom. Hvilket så hjælper vores lokale butikker/forretninger til at øge deres omsætning. Eftersom kunderne så i større grad, vil komme udefra og handle ind i vores by.

Mod at de lokale butikker/forretninger med adresse på Frederiksberg. Så indvilliger i at hjælpe, ‘Frederiksberg’s Unge’. Med henblik på at tage imod, ‘det enkle unge menneske’, som nu står i en periode, og mangler en: ‘studie/elev/læreplads’.

Ligeledes kan vi ved samme fremgangsmåde også hjælpe vores små; ‘lokale spillesteder’, ved at ‘økonomisk støtte’, mod at de små; ‘lokale spillesteder’, så tager imod en som står i en periode og mangler en person i en evt. Korttidsansættelse, i form af arbejde som; bartjener/kulturmedarbejder/administrativ medarbejder. Så vi i Frederiksberg kommune viser at vi sætter handling på at tage hånd om vores ledige på arbejdsmarked.

Hvorved der så kan oprette’s et, ‘match team’, på: Frederiksberg kommune’. Ligesom vi kender det, med funktionen, af en: ‘studie-vejleder’, som her bliver et ‘bindeled’, imellem det enkle unge menneske og butikken/forretningen. Så det bliver en konstruktiv og god tid, for begge partner.

På den måde investere vi, både i de unge og vores lokale erhvervs-liv = Livskvalitet.

“Havenisse-partiet”, mener at vi ligeledes kan bruge samme ovenstående fremgangsmåde, som også kan tages i brug, ved de kultur-institutioner/steder, med adresse på Frederiksberg, så som: kube & teatrene, insitutionerne, som søger; “økonomisk støtte”, af kommune. Hvorved de så indvilligede i at hjælpe ‘det enkelte unge menneske’ som står for en periode, med manglende: “Studie,elev/læreplads”. Herved viser vi omverden, at vi får en større sammenhængskraft, imellem: ‘økonomi og kultur’, med fokus på at sikre de unge’s fremtid i: Frederiksberg kommune.
Når der fx. “byggefirmaer” udefra, som gerne vil ind i: ‘Frederiksberg Kommune’ og bygge boliger. Så mener: “Havenisse-partiet”, at vi skal have indført ‘en klausul’ omkring, at såfremt ‘byggefirmaerne’ står og har brug for, arkitekter/ingeniører & bygnings-håndværkere m.m, for en periode. Så skal de indgå i aftale om, at tage en af vores ‘unge mennesker’, ind som står og mangler en “elev/læreplads”.
Her vil et “match team” – sammen funktion som ‘studievejlederen’, være en vigtig holdspiller som ‘bindeled’ til at sikre at den enkle unge, bliver match’et med det det rigtige hold, hos det pågældende byggefirma.

Havenisse-partiet mener ikke, at vi skal være bange for, såfremt at visse nye ‘byggefirmaer’, så ville afstå for at bygge fx. nye ungdomsboliger i Frederiksberg Kommune. Eftersom vi endnu ikke har hørt og set nye kontakter fra, ‘byggefirmaer’, som hidtil har fremlagt, ‘en økonomisk plan’, for fremtidige billige boliger, som vores unge mennesker, har råd til at leve og bo i, på Frederiksberg. Hvorfor ydreområderne på Frederiksberg, skal løftes trafikalt som fx. ‘Underjordisk metro-station’, ude ved roskildevejen i området af: ‘Domusvista – Ålholm Plads’. Udfra at ‘nye billige ungdomsboligerne’, heller ikke står klar til indflytning, samme dag som de er vedtaget politisk. Ja, hvor der er vilje er der vej og hvor der er meget vej, er der også meget vej-arbejde.

I: “Havenisse-partiet” er vores holdning, at vi skal have mere fokus på: ‘Handicap-området’. Her skal vi starte ud med, at tjekke vores ‘fortov’ rundt omkring i Frederiksberg Kommune, for vores gående ældre medborgere, så de ikke falder på deres vej.I forhold til brugere på handicap-området, så skal vi skabe: ‘forenkling på ydelsesområdet’, på den måde at de ikke skal igennem flere administrative, for at modtage hjælp.

Lige såvel skabe, ‘forenkling’ i det administrative system, på kommunen, så medborgere oplever større form for fleksibilitet, indenfor den hjælp de modtager fra eksempelvis, via to forskellige steder de modtager hjælp fra. Så både den der arbejder, indenfor systemet. Samt for borgeren/brugeren/modtageren i systemet, herved begge får en positiv oplevelse.

I forbindelse med covid19-situationen. Er; “Havenisse-partiet” atter bekræftet i, at: ‘trivsel, integration’ og problemstillinger omkring, indlæring og mobning. Her kan løses i større grad, via: “Leg og Kropligs bevægelse”. Hvor; “Havenisse-partiet” holdning er, at vi skal bruge vores grønne natur-områder i et meget større omfang, omkring undervisning på Frederiksberg. I forbindelse at underviseren/læren, indvier vores børn & unge, via bevægelse udendørs. Hvor; læren, bruger undervisningstimer, så som: dansk, matematik, geografi og sprog. Ved inddrage de opstående ting/områder de møder på deres vandring/tur. Så det visuelle er medvirkende til at inspirer den enkle, via udendørsaktiviteterne. Så der skabes begejstring, når indlæringen også opleves spontant, på div. ‘ture/udflugter’, rundt omkring, i Frederiksberg Kommune. Derpå går: “Leg, bevægelse og indlæring”, op i en højre enhed, både for de unge, som er visuelle og for de som er boglige anlagt. Ved at de ‘visuelle’, får jordforbindelse. Hvorimod ‘de boglige’ som oftes er mentalt i hovedet, her får et pusterum. Det er jo noget som huer!.
I partiet er formanden lidt grøn af misundelse over, at vi ikke har fundet på det med en klima-plan, som vi ser som en absolut nødvendighed for fremtidige generationer. Vi vil arbejde og støtte op omkring en “Klima-plan”, som vil medvirke til at mindske vores forbrug på alle planer. Hvor vi vil arbejde for at plante flere træer og skove i Danmark, så vi hjælper miljøet med at genskabe fornyet liv i vores natur – det er jo noget som dur! Vi skal IKKE bruge vores natur til at ‘kravle op i træerne’, vi skal derimod være med til at mindste luft-forurening, hvorfor ‘grøn energi’ er noget ,vi kan li’. I vores parti går vi derfor i front på den grønne dagsorden, ved ikke at bruge: valgplakater, foldere, m.m. Med andre ord er vores hue er grøn.
Vi vil bevare både ‘hjemmeboende og udeboende – SU’. Vi vil arbejde for at unge mennesker i større grad, kan tage lige den uddannelse de ønsker, uden et loft. Samt bevare deres SU, som den er på nuværende tidspunkt, idet ikke alle unge, har lige muligheder for at kunne flytte hjemmefra og bosætte sig, da det både er dyrt og kostbart på mange områder. Vi arbejder i samme omgang for flere ‘elevpladser/praktikanter og lærepladser’ – i forhold til alle virksomheder/arbejdspladser i Danmark. Vi ønsker at oprette `unge-konsulenter’, som en form for ‘match-personer’ – imellem virksomheden/arbejdspladsen og det enkle unge menneske – som et effektivt bindeled. Vi vil sikre en god, konstruktiv tid, der både bliver glædelig og lærerig begge veje rundt. Der er mange unge som kæmper med angst/frygt og stress og dette er en af måderne, hvor vi kan sikre, at det mindskes. Nemlig ved at sikre, at den ‘enkle unge’, fra starten af deres praktik-tid/studie-liv/arbejds-liv, får en lykkelig start på tilværelsen.
Leg og læring skal gå hue i hue = hånd i hånd. Man lærer nemlig bedst når noget er sjovt, for så derigennem selv at kunne gå seriøst ind i det, man selv finder inspiration og brænder for. Om det så er den videnskabelige, kunstneriske, kreative vej, så er det med at påbegynde det som en leg.
Vi vil arbejde for de “varme hænder”, som i større grad er i nærmiljøet for den enkle medborger. Vi ønsker ikke centralisering. Men derimod, at vi i større grad fremmer et arbejde imellem de alternative behandlingsmuligheder og sygehusevæsnet i Danmark. Så vi ikke kun propper piller i folk. Da vi ser mennesket som en helhed. Hvor vi via et samarbejde mellem de alternative behandlings-muligheder i samarbejde med sygehusvæsnet, kan skabe positive resultater. Samarbejde, som vi ser i forhold til diverse forskellige faggrupper, er netop vejen frem mod en bedre tilværelse, uanset om du er barn, ung eller voksen. Fx. Terapi/terapeuter som arbejder med tankefelts-terapi/mindfulness m.m. Hvor den enkel bruger herigennem både psykisk og mentalt kan opnå en større helhed, samling form får indre – og ydre livskvalitet, der bl.a. kan mindske det daglige forbrug af piller/medicin på sigt. Derved vil man opnå større livskvalitet på alle områder af livet. Hvor vi samtidigt også vil styrke et samarbejde imellem psykiatrien og de alternative muligheder, såsom: Coaching. Det vil være i form af forløb med kropsterapi for håndtering af lavt selvværd, mistet livsgnist, så den mentale og psykiske side atter kan samles i en større helhed af harmoni og positive tankemønstre. Derved skal man kunne mærke sig selv med fornyet energi, både i krop og sind på alle planer, til at kunne komme videre i tilværelsen.
Alle forskellige musikalske skal repræsenteres i fremtidige tv-programmer. Hvor; “Havenisse-partiet”, de første 4. år. Vil ha’ fokus på: ikke etablerede sangere, bands, solister.
Hvor pengene her skal øremærkes til denne gruppe, og tilmed økonomisk støtte til lokalradioerne i Danmark. Således at netop alle musikalske genrer skal tilbage i form af musik-programmer i dansk tv og af; ‘lokal radioerne’ af primært IKKE etablerede kunstnere/musikere/sangere/bands m.m. for at fremme vores musik/sang-skat, i den nye tid fremover. Det skal i større grad være de, som endnu ikke har skabt en karriereveje på forhånd. Som for eksempel den med, eller uden hue. Ja, vi skal med andre ord, styrke danske kunstnere og dansk musikliv.
Vi vil arbejde for at ældre medborgere kan føle nærvær, tryghed og omsorg. I forhold til at yde en større personlig kontakt imellem personalet og de ældre, så værdighed og kvalitet er hverdagens omdrejningspunkt, hvor alle plejehjem, bosteder m.m skal have en afbalanceret kost/ernæring, hvor evt. ‘Kokke / økonomaer/ køkkenassistenter’ i større grad skal lave frisk og appetitlig kost ligefra de gammeldags retter til nye retter, hvor vi kan få ernæringsrigtige proteiner, vitaminer m.m. tilført kosten. Det skaber liv og glæde, både for de småt-spisende ældre, og hos de ældre, som har en god og festlig appetit. Derved mindsker vi sygdomsforløb/hospital-indlæggelser for den enkelte ældre, som så også kan genfinde livsglæden i hverdagen. Derfor skal vi have køkkenerne op og stå, der hvor de ældre bor, så den friske duft af madlavningen kan inspirere til appetit og nydelse. Det er de små glæder, der kan skabe store glædelige oplevelser i hverdagen ved, at man gennem ernæringen kan genvinde energi/kræfter til at fungere så optimalt som muligt i hverdagen.
Det at skabe rammer for‘Ældre der ik vælter’ – optimerer netop – varme hænder, mindre kontrol/papir – fremmer nærværet mellem borger og personale og IKKE centralisering.
Vi vil arbejde for at vor skattesystem skal ændres/omlægges på den måde, at “den lille” – mindst formuende får en økonomisk hjælpende hånd, ved at forebygge, at man sidder fast i systemet.
Derfor arbejder vi primært med udgangspunkt for at “den lille” – i samfundet blir hjulpet økonomisk fremad og sikret tryghed, fremfor en evig kamp, hvor utålmodig og mistet selvtillid aldrig må stige en til huen. Vi skal gå i front for at “den lille” – i samfundet får de bedste rammer til en stabil og lykkelig tilværelse i Danmark.
Ny form for medlemskab for Danmark: I ‘EU’ – hvor markedshandel, import & eksport er målet i forhold til at skabe større vækst i Danmark. Derudover: Danmark skal udtræde af Schengen-aftalen omkring grænsekontrol i Danmark. Så vi får vores selv-bestemmelse tilbage til Danmark, og vi vil have en fast permanent grænsekontrol. Og Ændre vores forhold til, at vi primært kun samarbejder med import, eksport og markedsandel, som skaber større velstand økonomisk for vor land, og som tilmed bringer glæde i hverdagen. Så vores Selvbestemmelse i Danmark er styret af os selv og ingen andre.
Afskaffe chauffører med ministerbiler, da vi allesammen i højere grad skal til at bruge kollektiv trafik, medmindre man har kørekort og bil, og man derfor selv har mulighed for at køre sin egen bil. Eller i større grad gøre brug af samkørsel. Samtidig med at der på sigt skal fjernes politiker-pensionen, for så at ændre den til almindelig folkepension.
“Kommuner / sager” – Alle penge skal øremærkes i forhold til; børn, unge og ældre.
I alle landets kommuner, skal vi i større grad kunne se, hvad pengene er, ‘blevet brugt til’. Fra Christiansborg skal vi, i de ‘første 4 år’ til at genskabe kontrollen, med kommunernes forbrug. Grundet opsigtsvækkende historier i div. medier, omkring overforbrug og misbrug. Så vi på den måde sikre, at pengene ikke bliver brugt på andre områder, end beregnet. Det handler tilmed om, at bruge tiden konstruktivt, i forhold til at mindske økonomiske uenigheder, iblandt lokalpolitikerne i byrådet, som eksempelvis når Kommunalbestyrelsermøderne finder sted. På den måde bliver tiden brugt mere konstruktivt, til gavn for den enkle vælger, ja politisk set.
Nærhed fremfor alt, at give bedre muligheder til praktiserende læger, så lægerne kan være tæt på os, i forhold til by og land, for børn, unge og ældre og klimaets skyld.
I nutiden, såvel som i fremtiden, vil vi arbejde på meget mere Infrastruktur, og i denne forbindelse primært udfra nedestående beskrivelse: Flere tog, mere metro, mere letbane på kryds og tværs af Danmark. By og Land skal have en meget mere sammenhængende struktur, for alle som er afhængige, og som bruger den kollektive trafik: Børn, unge og ældre og via en grøn omstilling, skal det ske i form af grøn energi og ikke-fossile brændstoffer.
Vi bakker op omkring; ‘Forsvaret i Danmark’, men vi ser også en klar mulighed for at spare i forhold til samarbejdet med EU, ja omkring krigsførsel. Da det er dyrt at gå i Krig, både for den enkle, de pårørende, rent menneskeligt på alle planer. Havenisse-partiet vil arbejde for at mindske vores deltagelse i alverdens krige, i udlandet fremtidigt.

Foto: Frederiksberg Kirke, Frederiksberg

Havenisse-partiet

Følg også partiet på
Facebook & Twitter

Wikipedia – Hannibal Hildorf

Se godkendelsen af parti-navn til folketingsvalg